Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 21. září 2022

23. 09. 2022

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově normální. Mimořádně nadnormální vydatnost byla dosažena pouze v povodí střední Vltavy. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zlepšil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (61 %), ale u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení a u 4 % pramenů zmenšení nebo velké zmenšení.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v srpnu mimořádně podnormální v severočeské křídě (skupina hg rajonů 4), v části jihočeských pánví (2A, 2C), v části permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B) a cenomanu severočeské křídy (6C). Oproti předcházejícímu měsíci se zhoršil stav části jihočeských pánví (2B, 2C), podkrušnohorských pánví (1A) a moravského terciéru (3C). V žádné skupině hg rajonů nedošlo ke zlepšení stavu. Většina objektů opět zaznamenala stagnaci až mírný pokles hladiny (80 %), k vzestupu nebo velkému vzestupu opět vůbec nedošlo (0 %). V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na celém území, nejvíce pak ve východních Čechách a na Moravě. Vzestup nebo velký vzestup zaznamenala pouze 3 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 58 % objektů.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo kolísaly s celkově vzestupnou tendencí. Večer a v noci z 15. na 16. 9. byl po trvalejších srážkách krátce překročen 3. SPA na Bystřici v profilu Bystřička nad nádrží, 2. SPA na Bystřici v profilu Bystřička pod nádrží a 1. SPA na Juhyni, Klabavě, Holoubkovském potoce, Chotýšance a Mastníku. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí hodnot, nejčastěji mezi 35 až 155 % průměru. Výrazně nadprůměrné průtoky (2 - 6násobek Qm) se vyskytovaly na tocích v povodí Otavy, Klabavy, dolní Berounky a dolní Sázavy a na některých přítocích střední a dolní Vltavy. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila ve všech povodích. Suchých profilů ubylo nejvíce v povodí dolního Labe a Ohře a v povodí Moravy. Aktuálně se profily s hydrologickým suchem vyskytují jen ojediněle.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.